Congres

Programma 13 oktober 2022

8.30uOntvangst
9.15uOpening door de dagvoorzitter
Weijer VerLoren van Themaat, advocaat Houthoff
9.30uKeynote speech: Security of Supply
Vragen over leveringszekerheid en de roep om Europese strategische autonomie zijn actueler dan ooit. Professor Jenny zal met ons de consequenties hiervan bespreken voor het mededingingsbeleid. Zowel  concurrentie, als een betere afstemming met het handelsbeleid en de industriepolitiek kunnen de Europese weerbaarheid vergroten. Daarnaast kan het voor toezichthouders aangewezen zijn om meer naar lange termijn effecten op consumentenwelvaart te kijken. 

Frédéric Jenny, professor of Economics at ESSEC Paris Business School and Chairman of the OECD Competition Committee since 1994

Moderator:
Gulbahar Tezel, econoom PWC
10.30uKoffie- en theepauze
11.00uNederlandse mededingingsrechtelijke uitspraken van het afgelopen jaar
Ruben Elkerbout, advocaat Stek, en
Anke Prompers, beroepencoördinator ACM  
12.30uLunch
13.30uSessieronde 1
U kunt een keuze maken uit drie sessies. 

Sessie A: Economische highlights
Bespreking van de belangrijkste economische overwegingen uit de Nederlandse mededingingsrechtelijke uitspraken van het afgelopen jaar, inclusief marktstudies en reguleringsbesluiten.
·     Gulbahar Tezel, econoom PwC
·     Paul de Bijl, Chief Economist ACM

Sessie B: Private enforcement
Focus op de ontwikkelingen op het gebied van private enforcement en de wisselwerking met het mededingingsrecht. Welke implicaties hebben de recente ontwikkelingen op het gebied van private enforcement op het klassieke mededingingsrecht en vice versa?
·    Marieke Bredenoord-Spoek, advocaat DeBrauw Blackstone Westbroek
·    Martijn van Dam, advocaat Lemstra Van der Korst
·    Sophie Gilliam, advocaat BarentsKrans
·    Sanne Bouwers, advocaat Scott+Scott
·    Nima Lorje, advocaat NautaDutilh

Sessie C: Bevoegdheid ACM
De ACM verricht al jaren marktstudies, zowel op basis van de Instellingswet als op basis van sectorspecifieke wetten. Denk aan de onderzoeken op het gebied van appstores, cloudservices, Mobility as a Service (MaaS), IP interconnectie, Big Techs in het betalingsverkeer, uitrol van glasvezel, etc. Anders dan in sommige andere landen, heeft de ACM echter geen bijzondere bevoegdheden nadat het heeft vastgesteld dat de markt niet goed werkt. De ACM denkt na over de vraag of de huidige wettelijke bevoegdheden om marktstudies te verrichten moeten worden uitgebreid met een bevoegdheid om vervolgens ook bepaalde verplichtingen op te leggen aan marktpartijen om de mededinging op de onderzochte markten beter te laten werken. Is dit nuttig en haalbaar? Welke lessen kunnen we trekken uit de ervaringen in het buitenland? Zijn er ook risico’s voor de ACM, zoals de perceptie dat ingeval op de onderzochte markten geen remedie wordt opgelegd, er dus geen probleem was?  
·     Bart Noé, ACM
·     Stijn Huijts, advocaat Geradin & Partners, Londen
14.30uZaalwissel
14.40uSessieronde 2:

Sessie D: Procederen in het concentratietoezicht
Besluiten van de ACM en de Europese Commissie op het gebied concentratietoezicht worden steeds vaker aangevochten bij de rechter. Het gaat daarbij vaak om zeer omvangrijke en complexe “merger litigation”. Dat geldt zowel voor verboden- als voor goedgekeurde transacties. De Europese rechter, de Rechtbank Rotterdam en het College worden in deze zaken geconfronteerd met vergelijkbare vraagstukken.
Welk onderzoek en welke bewijsvoering mag men van een autoriteit verwachten? Zijn gedragsverbintenissen passend? Wat is de rol van derden? Hoe zouden markten zich ontwikkelen zonder de transactie?
Wat is de situatie na vernietiging van een verbodsbesluit en wat is nodig voor een schadeclaim? Kan de koper eventuele break-up fees terugkrijgen? Wanneer is terugverwijzing naar de ACM zinvol?
Het panel zal ingaan op deze vragen en ervaringen in procedures vanuit verschillende perspectieven delen en bespreken.
·     Winfred Knibbeler, advocaat Freshfields
·     Jotte Mulder, advocaat Pels Rijcken
·     Esther Mollen, teammanager Mededinging en Vrije markten ACM
·     Theon van Dijk, econoom RBB Economics

Sessie E: Prioritering door ACM en andere mededingingsautoriteiten
Mededingingsautoriteiten kunnen niet alles doen vanwege schaarse onderzoekscapaciteiten. Zij moeten dus keuzes maken welke klachten en/of signalen ze gaan onderzoeken.
Hoe stellen mededingingsautoriteiten hun prioriteiten vast  en op basis van welke criteria besluiten zij tot het entameren van ex-officio onderzoeken, het behandelen en afwijzen van klachten maar ook van alternatieve manieren van het anderszins laten werken van markten door middel van commitments, settlements, clementieregelingen, informele zienswijzen, beleidsnotities of marktstudies?
Korte presentatie van de conclusies van een empirisch onderzoek naar de prioriteitstelling in de 27 Lidstaten, Europese Commissie en CMA met een bijzondere aandacht op Nederland.
Waar ligt de grens tussen ruime  beoordelingsmarge van mededingingsautoriteiten en rechtswaarborgen met name de verplichting om alle relevante gegevens zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken? Wat waren de overwegingen ten aanzien van de afwijzing van de klacht van Riedel tegen Coca-Cola?
·     Kati Cseres, universitair hoofddocent Recht aan het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG), Universiteit van Amsterdam.
·     Pauline Kuipers, advocaat Bird&Bird
·     Michiel Denkers, directie Mededinging ACM
·     Nicole Rosenboom, econoom Oxera

Sessie F: Wetsvoorstel veiligheidstoets op investeringen, fusies en overnames (VIFO)
Op 1 januari 2023 zal de Wet Vifo in werking treden. Inmiddels zijn de eerste ervaringen opgedaan in verscheidene sectorspecifieke meldingen en wordt ook steeds duidelijker wat wel en niet onder het begrip sensitieve technologie zal komen te vallen. Dat geeft alle reden hier dit jaar wederom aandacht aan te schenken. Een overzicht van recente ervaringen bij het BTI, uit binnen- en buitenland worden besproken en toegelicht. Tips en tricks bij (internationale) coördinatie en beoordelingen, wat zijn complexe problemen en hoe los je die op, zowel als advocaat alsook als BTI?
 ·     Ivo Nobel, hoofd Bureau Toetsing Investeringen bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
·     Romi Lepetska, Advocaat Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, London
·     Victorine Dijkstra, advocaat Houthoff
15.40uPauze
16.05uUitreiking scriptieprijzen 2022 
Drie korte pitches van de genomineerden voor de scriptieprijzen en uitreiking van de scriptieprijzen door de jury.
16.20uJubileumthema: 25 jaar Mededingingstoezicht
Boekpresentatie “Eerlijke Concurrentie – De Nederlandse strijd tegen marktmacht”

·     Roy op het Veld, schrijver en journalist
·     Paul Glazener, raadsheer Hof Den Haag
·     Hans Vijlbrief, staatssecretaris Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
16.50uJubileumthema: 25 jaar Mededingingstoezicht
Vraaggesprek mededingingstoezicht in verleden, heden en toekomst

·     AW Kist, directeur-generaal NMa 1998-2003
·     Pieter Kalbfleisch, directeur-generaal, resp. bestuursvoorzitter NMa 2003-2011
·     Chris Fonteijn, collegevoorzitter OPTA 2005 – 2013, bestuursvoorzitter NMa 2011-2013, bestuursvoorzitter ACM 2013-2018
·     Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM 2018 – heden

Moderators: Roos Elemans, advocaat Stibbe, en Weijer VerLoren van Themaat, advocaat Houthoff.
17.45uEinde en aanvang borrel in KIT, aangeboden door RBB Economics
18.30uFeestelijke jubileumdiner
Locatie: Restaurant De Kas, mogelijk gemaakt door RBB Economics

Locatie

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam

Restaurant De Kas
Kamerlingh Onneslaan 3
1097 DE Amsterdam

Van het KIT naar De Kas is het 15 minuten te voet of 2 haltes met tram 19.

Parkeren
Zowel het KIT als De Kas hebben geen parkeergelegenheid. U kunt in de omgeving parkeren op de openbare weg. De dichtstbijzijnde parkeergarage tussen beide locaties in is:

QPark Oostpoort
Polderweg 92
1093 KP Amsterdam

De borrel en het diner worden mogelijk gemaakt door RBB Economics.

Click to access the login or register cheese